MKENDE中文

Одржано 80-то собрание на Европскиот патентен институт (EPI)

На 23 Април 2016 во Атина, Грција, редовните членови на собранието на Европскиот патентен институт (EPI) Марија Ќосеска, Ванчо Дамјански и Богољуб Илиевски од БЕРИН присуствуваа на 80-то собрание како претставници на Македонската делегација.

ПРЕТСТАВНИЦИ НА АГЕНЦИЈАТА БЕРИН НА ТРКАЛЕЗНА МАСА ЗА РАЗВОЈ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА НА РМ ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Проф. д-р Ѓорѓи Филипов, ЕПА и МЗИС и дипл. инж. Богољуб Илиевски, ЕПА и МЗИС учествуваа во работата на Тркалезната маса за развој на Национална стратегија на Република Македонија за индустриската сопственост

Партнерство за квалитет (ЕПИ – ЕПО) и потпишување на Меморандум за Соработка

Богољуб Илиевски, Раководител на оделението за патенти во БЕРИН, беше дел од делегацијата на Европскиот Патентен Институт (епи) на годишниот состанок наречен “Партнерство за Квалитет” кој се одржи во седиштето на Европскиот Патентен Завод во Минхен на 19 Април.

02.03.2016 СРЕДБИ ВО ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК "КРСТЕ МИСИРКОВ" И ВО ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

Основачот на Агенцијата за интелектуална сопственост Берин, проф. д-р Ѓорѓи Филипов ги посети Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков" и Институтот за македонска литература.

СОВЕТУВАЊЕ ЗА АНТИКОРУПЦИСКИ СТРАТЕГИИ ВО СТОПАНСТВОТО

Проф. д-р Ѓорѓи Филипов и дипл. инж. Ванчо Дамјански, извршен директор на Агенцијата за интелектуална сопственост Берин, учествуваа на настанот „Антикорупциски стратегии во стопанството”, подготвен од Германско - македонското стопанско здружение, Австриско-македонското стопанско здружение, Холандската и Американската стопанска комора во македонија.

РЕФОРМИ ВО РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

ОД 23 МАРТ, КОМУНИТАРНИТЕ ТРГОВСКИ МАРКИ СТАНУВААТ ТРГОВСКИ МАРКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, А OHIM (ЗАВОДОТ ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈА НА ВНАТРЕШНИОТ ПАЗАР) СЕ ПРЕИМЕНУВА ВО EUIPO(Завод за интелектуална сопственост на Европската Унија)

Стручни одбележувања на 2015: м-р Ирена Петковска  за битката меѓу заштитените со патент и незаштитените (генерички произведени) лекови

Текст во стручното списание “Фармацевтски Информатор” со наслов “Конкуренција помеѓу оригинатори и генерици во однос на заштитата на индустриската сопственост” кој од аспект на индустриската сопственост ја анализира постојаната битка во фармацевтската индустрија

Стручни одбележувања на 2015: м-р Снежана Марковска, за тоа како да се справиме со имитации и фалсификати, при увоз во Македонија

Во Декемвриското издание на списанието “In Store”, беше објавен стручен текст со наслов “СТОП ЗА ИМИТАЦИИ И ФАЛСИФИКАТИ” на нашиот колешка Дипл.Правник. Снежана Марковска

Стручни одбележувања на 2015: Богољуб Илиевски, за тоа како да се создадат квалитетни пронајдоци и иновативни решенија кои отвараат големи можности во развојот на малиот бизнис

Во Октомвриското издание на списанието “In Store”, беше објавен стручен текст со наслов “МАЛИ ПРОНАЈДОЦИ, ГОЛЕМИ МОЖНОСТИ” на нашиот колега Дипл.Маш.Инж. Богољуб Илиевски

ПАТЕНТ претставува збир од ексклузивни права дадени од страна на државата на сопственикот на патентот којшто креирал пронајдок кој се однесува на производ, постапка или состав со кои се обелоденува и нуди ново, досега непознато или подобрено  решение на технички проблем. Основни критериуми за признавање на право на патент за пронајдокот е тој да биде нов, поседува иновативен придонес и е употреблив односно индустриски применлив.

Берин доо ги нуди следниве услуги од областа на заштитата на патентите:

 • Пребарување на достапни информации во врска со состојбата на техниката на пронајдокот, во домашни и меѓународни патентни бази,
 • Стручна консултација во врска со можност за признавање на право на патент за постоен пронајдок на посакуваната територија за која се бара заштита,
 • Составување и уредување на патентни пријави, за пронајдоци од сите области на техниката (фармација, хемија, машинство, електротехника и останато),
 • Поднесување на барање и застапство при целосна процедура за признавање на право на патент во Македонија и сите земји од Југоисточна-Европа,
 • Поднесување на барање за Меѓународно поднесување на пријава согласно Договор за Соработка на Патенти (PCT пријави) пред Светската Организација за Интелектуална Сопственост,
 • Поднесување на барање и застапство во комплетната процедура за признавање на Европски патент (директна пријава и ЕУРО- PCT пријава) пред Европскиот Патентен Завод,
 • Поднесување на барање и застапство во комплетната процедура за признавање на Евроазиски патент пред Евроазискиот Патентен завод.
 • Валидација на европски патенти, пред сите национални заводи (членки на Европската Патентна Организација,
 • Проширување на европски патенти, пред придружните членки на ЕПО (Босна и Херцеговина, Црна Гора),
 • Стручен превод, на патентни спецификации на и од Македонски, Англиски, Германски, Албански, Српски, Хрватски, Словенечки, Бугарски, Турски, Романски, Грчки, Руски и Француски,
 • Уредување на патентни спецификаци во согласност со националните законодавства на земјите во која се води процедура за признавање на право на патент, и подготовка на одговори на официјални известувања (забелешки и приговори) во фаза на испитување,
 • Плаќање на годишни такси (ануитети) за одржување на патентот,
 • TCM:, Постапки за издавање на дополнителен сертификат за продолжување на важење на патенти,
 • Лиценци:, Изработка и регистрација на лиценцни договори за користење на патентни права,
 • Проценки; Вредносна евалуација на Патенти и пронајдоци,
 • Преноси на право,
 • Промени на име/адреса на носител на право на патент.

TРГОВСКА МАРКА е право од индустриска сопственост кое се однесува на одреден препознатлив знак кој се употребува од страна на лице, организација или правни субјекти за единствено означување на нивните производи и/или услуги пред потрошувачите, како и за разликување на нивните производи од оние на други субјекти.

Агенцијата БЕРИН во делот на регистрација и заштита на трговските марки ги нуди следните услуги:

 • [При водење на управни постапки]
 • Пребарување, во меѓународните и домашните бази;
 • Регистрација на трговски марки , во сите земји од регионот;
 • Меѓународна регистрација на трговски марки;
 • Следење на пазарот и официјални публикации;
 • Консултативни услуги , поврзани со заштитата на трговските марки;
 • Приговори, поднесување и одговарање;
 • Провизорни одбивања,-одговарање и поднесување на предлози;
 • Поништувања,
 • Постапки за промена во регистри,-( договори за пренос, промена на назив и адреса);
 • Лиценци:, Изработка и регистрација на лиценцни договори за користење на трговски марки
 • [При судска заштита и спроведување]
 • Судски спорови;,
 • Медијација:, постапки за разрешување на спорови;
 • Барања за царински мерки;,
 • Инспекциски увид: увид и преземање мерки ;
 • [Останати услуги]
 • Следење на пазарот и официјални публикации;
 • Консултативни услуги , поврзани со заштитата на трговските марки;
 • Проценки:, Вредносна евалуација на трговски марки 

*Трговската марка вообичаено се состои од име, збор, израз, графичко лого, симбол, изглед, слика или комбинација од истите. Знакот ® се користи за означување на знаци кои се регистрирани со право на трговска марка, тој е еквивалентен со знакот ТМ кој се користи за територија на Северна Америка.

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН е право од индустриска сопственост кое се однесува на специфичен изглед или форма на на тело, слика, цртеж, контура, композиција на бои, текстура или комбинација истите што ги задоволува условите на новост и особеност во однос на оние кои предходно и биле познати на јавноста. Индустрискиот дизајн претставува право кое на производите за кои е наменет им дава определен визуелен, естетски, ергономски, практичен или наменски квалитет кој ги разликува од пстанатите производи кои се присутни на пазарот.

Агенцијата БЕРИН во делот на регистрација и заштита на индустриските дизајни ги нуди следните услуги:

 • [При водење на управни постапки]
 • Пребарување, во меѓународните и домашните бази;
 • Регистрација на индустриски дизајн , во сите земји од регионот;
 • Меѓународна регистрација на индустриски дизајни;
 • Следење на пазарот и официјални публикации;
 • Консултативни услуги , поврзани со заштитата на индустриски дизајн;
 • Приговори, поднесување и одговарање;
 • Провизорни одбивања,-одговарање и поднесување на предлози;
 • Поништувања,
 • Постапки за промена во регистри,-( договори за пренос, промена на назив и адреса);
 • Лиценци:, Изработка и регистрација на лиценцни договори за користење на трговски марки
 • [При судска заштита и спроведување]
 • Судски спорови;,
 • Медијација:, постапки за разрешување на спорови;
 • Барања за царински мерки;,
 • Инспекциски увид: увид и преземање мерки ;
 • [Останати услуги]
 • Следење на пазарот и официјални публикации;
 • Консултативни услуги , поврзани со заштитата на трговските марки;
 • Проценки:, Вредносна евалуација на трговски марки

*Трговската марка вообичаено се состои од име, збор, израз, графичко лого, симбол, изглед, слика или комбинација од истите. Знакот ® се користи за означување на знаци кои се регистрирани со право на трговска марка, тој е еквивалентен со знакот ТМ кој се користи за територија на Северна Америка.

Авторско право е термин под кој се подразбираат правата кои се однесуваат на креирањето, употребата и користењето на авторските дела односно специфични изрази на идеи и/информации.
Авторско дело претставува интелектуална творба, на лице или група на лица, од областа на книжевноста, науката, уметноста и од други области на творештвото, независно од видот, начинот и формата на изразување.

Агенцијата БЕРИН e авторска агенција која на своите клиенти им нуди:

 • [При застапување на автори и корисници на авторски дела]
 • Составување на авторски договори , со домашни и меѓународни автори;
 • Посредување при исплата на авторски надомести;
 • Консултативни услуги , поврзани со заштитата на авторските права;
 • [Останати услуги]
 • Регистрација на авторски дела;
 • Застапување и водење на судски спорови;
 • Судски вештачења,експертски и економски.

*© е знак кој се употребува за означување на авторските дела, покрај името на нивниот носител, како предупредување дека нивната употреба е можна само со негова согласност.
© - е кратенка изведена од терминот "copyright" и буквално значи „право на копирање“.

Држави

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Берин билтен

Пријавете се за БЕРИН билтенот, доколку сакате да бидете информрани за актуелните случувања во областа на ИС!

Име и презиме

е-пошта


Компанија

Ние се грижиме за Вашите идеи !

Профил

Дајте им име на Вашите идеи !

Тим

Поставете луѓе зад Вашите идеи !

Организација

Тоа е она што го заслужуваат Вашите идеи !