MKENDE中文

КОМПАНИЈАТА TESLA ГО ПРОМЕНИ ЛОГОТО ЗА ВОЗИЛАТА MODEL 3

Пред десетина дена познатата компанија Tesla го промени изгледот на логото за возилата Model 3, така што, наместо досегашните три паралелни ленти, новото лого е со цифрата 3. Од компанијата трвдат дека ваквата промена е стилска промена. Сепак, судските документи укажуваат на фактото дека Adidas имал влијание за ваквата промена.

СИМПОЗИУМ ЗА НАНОТЕХНОЛОГИЈА И ПЛЕНУМ НА ЕВРОПСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИ ВО САЛЦБУРГ

Основачите на Аганцијата за интелектуална сопственост Берин, дипл. инж. Лилјана Филипова и проф. д-р Ѓорѓи Филипов, амбасадор, македонски и европски патентни застапници, присуствуваа на два настани во Салцбург и тоа на 3ти март на „Симпозиумот за нанотехнологија”, и на 4ти март на „Свечениот Пленум на Европската академија на науките и уметностите”.

ЗГОЛЕМЕН БРОЈОТ НА ИЗДАДЕНИ ПАТЕНТИ ВО САД ВО 2016

Според статистиката на Заводот за патенти и марки на САД, изминатата 2016 година е одбележана со зголемен пораст на издадени патенти во однос на претходните години. Имено, вкупниот број на издадени патенти во 2016 година изнесува 334.673 што претставува зголемување за 7.793, односно 2,4%, во однос на 2015 година.

СЕ ОДРЖА ПРВИОТ СОСТАНОК НА ПОСТОЈНОТО СОВЕТОДАВНО ТЕЛО ПРЕД ЕВРОПСКАТА ПАТЕНТА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО МИНХЕН

Нашиот застапник дипл. инж. Богољуб Илиевски учествуваше на Првиот состанок на Постојаното Советодавното Тело пред Европската Патентна Организација (SACEPO), што се одржа на 17 јануари 2017 г. во Минхен (Германија). Оваа нова тело, SACEPO во рамки на Пот-комитетот беше создадено со одлуката на претседателот на Европската Патентна Организација (ЕПО)....

ОБЈАВЕНА 3 МИЛИОНИТАТА МЕЃУНАРОДНА ПАТЕНТНА ПРИЈАВА ПРЕД WIPO

Во услови на голема несигурност, со која се соочува економијата во светски рамки, е забележан пораст на глобалната економија на знаење. Имено, во февруари 2017 г. Светската Организација за Интелектуална Сопственост (WIPO) ја објави 3 милионитата патентна пријава во рамки на својот Дoговор за соработка во областа на патентите (PCT).

УЧЕСТВО НА ЗАСТАПНИКОТ ИЛИЕВСКИ ОД „БЕРИН” НА 83та СРЕДБА НА ПОСТОЈАНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТЕХНИЧКИ И ОПЕРАТИВНИ ДЕЈНОСТИ ПРИ ЕПО

Дипл. инж. Богољуб Илиевски, македонски и европски патент застапнки (МЗИС & ЕПЗ), шеф на Оделот за патенти во Агенцијата за интелектуална сопственост БЕРИН, во име на Европскиот Патент Институт (ЕПИ), учествуваше во работата на Постојниот Комитет за Технички и Оперативни дејности при ЕПО, која што заседаваше во Европскиот Патент Завод во Хаг на ден 3 ноември 2016г.

На филoлoшкиот факултет „Блаже Конески“ се одржа работилница за правна заштита на преведувачите

Работилница на тема „Правна заштита на преведувачите/толкувачите како физички лица при наплата на побарувања“ со панел од стручни гости составен од адвокат Александра Гавриловска, Ванчо Дамјански и Маринела Мајнова.

На крајот од 37мата изложба МАКИНОВА доделена традиционалната беринова награда

22.10.2016, АГЕНЦИЈАТА БЕРИН ДОДЕЛИ ПАРИЧНА НАГРАДА И ПЛАКЕТА НА МАКИНОВА 2016 - НАГРАДЕН МЛАДИОТ ИНВЕНТОР: ФИЛИП РУМЕНОВСКИ

ЗА ДИГИТАЛНИОТ РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Во рамки на Месечните лингвистички средби „COLLOQUIA LINGUISTICA” на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика "Божидар Видоески" при Македонакста академија на науките и уметностите (МАНУ), на ден 26. 10. 2016г, на тема „ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И АВТОРСКИ ПРАВА” говореше д-р Ѓорѓи Филипов, основач на Агенцијата за интелектуална сопственост - Берин.

„БРЕГЗИТ” И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ (ПАТЕНТИ, ДИЗАЈН, МАРКИ И АВТОРСКИ ПРАВА)

Како застапници во областа на правата на интелектуална сопственост (патенти, индустриски дизајн, трговски марки и авторски права), а по повод излегувањето на Велика Британија од Европската Унија ве известуваме дека овој чин може да влијае на статусот на вашите права.

РЕФОРМИ ВО РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

ОД 23 МАРТ, КОМУНИТАРНИТЕ ТРГОВСКИ МАРКИ СТАНУВААТ ТРГОВСКИ МАРКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, А OHIM (ЗАВОДОТ ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈА НА ВНАТРЕШНИОТ ПАЗАР) СЕ ПРЕИМЕНУВА ВО EUIPO(Завод за интелектуална сопственост на Европската Унија)

Одржано 80-то собрание на Европскиот патентен институт (EPI)

На 23 Април 2016 во Атина, Грција, редовните членови на собранието на Европскиот патентен институт (EPI) Марија Ќосеска, Ванчо Дамјански и Богољуб Илиевски од БЕРИН присуствуваа на 80-то собрание како претставници на Македонската делегација.

Измени и дополнувања на Законот за трговски марки и индустриски дизајни во Црна Гора

Новите измени во законите за трговски марки и индустриски дизајн имаат за цел приближување на законските рамки кои владеат на оваа територија со оние на територијата на Европската Унија.

ПАТЕНТ претставува збир од ексклузивни права дадени од страна на државата на сопственикот на патентот којшто креирал пронајдок кој се однесува на производ, постапка или состав со кои се обелоденува и нуди ново, досега непознато или подобрено  решение на технички проблем. Основни критериуми за признавање на право на патент за пронајдокот е тој да биде нов, поседува иновативен придонес и е употреблив односно индустриски применлив.

Берин доо ги нуди следниве услуги од областа на заштитата на патентите:

 • Пребарување на достапни информации во врска со состојбата на техниката на пронајдокот, во домашни и меѓународни патентни бази,
 • Стручна консултација во врска со можност за признавање на право на патент за постоен пронајдок на посакуваната територија за која се бара заштита,
 • Составување и уредување на патентни пријави, за пронајдоци од сите области на техниката (фармација, хемија, машинство, електротехника и останато),
 • Поднесување на барање и застапство при целосна процедура за признавање на право на патент во Македонија и сите земји од Југоисточна-Европа,
 • Поднесување на барање за Меѓународно поднесување на пријава согласно Договор за Соработка на Патенти (PCT пријави) пред Светската Организација за Интелектуална Сопственост,
 • Поднесување на барање и застапство во комплетната процедура за признавање на Европски патент (директна пријава и ЕУРО- PCT пријава) пред Европскиот Патентен Завод,
 • Поднесување на барање и застапство во комплетната процедура за признавање на Евроазиски патент пред Евроазискиот Патентен завод.
 • Валидација на европски патенти, пред сите национални заводи (членки на Европската Патентна Организација,
 • Проширување на европски патенти, пред придружните членки на ЕПО (Босна и Херцеговина, Црна Гора),
 • Стручен превод, на патентни спецификации на и од Македонски, Англиски, Германски, Албански, Српски, Хрватски, Словенечки, Бугарски, Турски, Романски, Грчки, Руски и Француски,
 • Уредување на патентни спецификаци во согласност со националните законодавства на земјите во која се води процедура за признавање на право на патент, и подготовка на одговори на официјални известувања (забелешки и приговори) во фаза на испитување,
 • Плаќање на годишни такси (ануитети) за одржување на патентот,
 • TCM:, Постапки за издавање на дополнителен сертификат за продолжување на важење на патенти,
 • Лиценци:, Изработка и регистрација на лиценцни договори за користење на патентни права,
 • Проценки; Вредносна евалуација на Патенти и пронајдоци,
 • Преноси на право,
 • Промени на име/адреса на носител на право на патент.

TРГОВСКА МАРКА е право од индустриска сопственост кое се однесува на одреден препознатлив знак кој се употребува од страна на лице, организација или правни субјекти за единствено означување на нивните производи и/или услуги пред потрошувачите, како и за разликување на нивните производи од оние на други субјекти.

Агенцијата БЕРИН во делот на регистрација и заштита на трговските марки ги нуди следните услуги:

 • [При водење на управни постапки]
 • Пребарување, во меѓународните и домашните бази;
 • Регистрација на трговски марки , во сите земји од регионот;
 • Меѓународна регистрација на трговски марки;
 • Следење на пазарот и официјални публикации;
 • Консултативни услуги , поврзани со заштитата на трговските марки;
 • Приговори, поднесување и одговарање;
 • Провизорни одбивања,-одговарање и поднесување на предлози;
 • Поништувања,
 • Постапки за промена во регистри,-( договори за пренос, промена на назив и адреса);
 • Лиценци:, Изработка и регистрација на лиценцни договори за користење на трговски марки
 • [При судска заштита и спроведување]
 • Судски спорови;,
 • Медијација:, постапки за разрешување на спорови;
 • Барања за царински мерки;,
 • Инспекциски увид: увид и преземање мерки ;
 • [Останати услуги]
 • Следење на пазарот и официјални публикации;
 • Консултативни услуги , поврзани со заштитата на трговските марки;
 • Проценки:, Вредносна евалуација на трговски марки 

*Трговската марка вообичаено се состои од име, збор, израз, графичко лого, симбол, изглед, слика или комбинација од истите. Знакот ® се користи за означување на знаци кои се регистрирани со право на трговска марка, тој е еквивалентен со знакот ТМ кој се користи за територија на Северна Америка.

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН е право од индустриска сопственост кое се однесува на специфичен изглед или форма на на тело, слика, цртеж, контура, композиција на бои, текстура или комбинација истите што ги задоволува условите на новост и особеност во однос на оние кои предходно и биле познати на јавноста. Индустрискиот дизајн претставува право кое на производите за кои е наменет им дава определен визуелен, естетски, ергономски, практичен или наменски квалитет кој ги разликува од пстанатите производи кои се присутни на пазарот.

Агенцијата БЕРИН во делот на регистрација и заштита на индустриските дизајни ги нуди следните услуги:

 • [При водење на управни постапки]
 • Пребарување, во меѓународните и домашните бази;
 • Регистрација на индустриски дизајн , во сите земји од регионот;
 • Меѓународна регистрација на индустриски дизајни;
 • Следење на пазарот и официјални публикации;
 • Консултативни услуги , поврзани со заштитата на индустриски дизајн;
 • Приговори, поднесување и одговарање;
 • Провизорни одбивања,-одговарање и поднесување на предлози;
 • Поништувања,
 • Постапки за промена во регистри,-( договори за пренос, промена на назив и адреса);
 • Лиценци:, Изработка и регистрација на лиценцни договори за користење на трговски марки
 • [При судска заштита и спроведување]
 • Судски спорови;,
 • Медијација:, постапки за разрешување на спорови;
 • Барања за царински мерки;,
 • Инспекциски увид: увид и преземање мерки ;
 • [Останати услуги]
 • Следење на пазарот и официјални публикации;
 • Консултативни услуги , поврзани со заштитата на трговските марки;
 • Проценки:, Вредносна евалуација на трговски марки

*Трговската марка вообичаено се состои од име, збор, израз, графичко лого, симбол, изглед, слика или комбинација од истите. Знакот ® се користи за означување на знаци кои се регистрирани со право на трговска марка, тој е еквивалентен со знакот ТМ кој се користи за територија на Северна Америка.

Авторско право е термин под кој се подразбираат правата кои се однесуваат на креирањето, употребата и користењето на авторските дела односно специфични изрази на идеи и/информации.
Авторско дело претставува интелектуална творба, на лице или група на лица, од областа на книжевноста, науката, уметноста и од други области на творештвото, независно од видот, начинот и формата на изразување.

Агенцијата БЕРИН e авторска агенција која на своите клиенти им нуди:

 • [При застапување на автори и корисници на авторски дела]
 • Составување на авторски договори , со домашни и меѓународни автори;
 • Посредување при исплата на авторски надомести;
 • Консултативни услуги , поврзани со заштитата на авторските права;
 • [Останати услуги]
 • Регистрација на авторски дела;
 • Застапување и водење на судски спорови;
 • Судски вештачења,експертски и економски.

*© е знак кој се употребува за означување на авторските дела, покрај името на нивниот носител, како предупредување дека нивната употреба е можна само со негова согласност.
© - е кратенка изведена од терминот "copyright" и буквално значи „право на копирање“.

Држави

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Берин билтен

Пријавете се за БЕРИН билтенот, доколку сакате да бидете информрани за актуелните случувања во областа на ИС!

Име и презиме

е-пошта


CAPTCHA Image

Компанија

Ние се грижиме за Вашите идеи !

Профил

Дајте им име на Вашите идеи !

Тим

Поставете луѓе зад Вашите идеи !

Организација

Тоа е она што го заслужуваат Вашите идеи !