MKENDE中文

Компанија

Тим

Проф. Д-р Ѓорѓи Филипов 
Патентен застапник, основач на БЕРИН и претсеател на управното тело. Прв директор на заводот за индустриска сопственост на Р.Македонија од неговото основање(1993-1999). Претседател на сојузот на Пронаоѓачи и Автори на Технички Унапредувања на Македонија(СПАТУМ) (2001-2005). Од (2005-2010) ја извршувал функцијатаза Амбасадор на Р.Македонија во Германија, моментално е амбасадор на република Македонија во Австрија и ополномоштен амбасадор за територијата на Јапонија и Словачка. На предлог на владата на Р.Македонија во 2008 г. беше кандидиат за директор на СОИП(WIPO).Член е на FICPI од 2002. Постојан предавач на СОИП(WIPO) на меѓународни симпосиуми, автор на неколку книги и повеќе од стотина научни и стручни текстови. Професор е на Природноматематичкиот факултет во Скопје при универзитетот Св.“Кирил и Методиј“ по Менаџмент на интелектуална сопственост. Области на стручност: Проценка и управување со интелектуална сопственост, преговарање и склучување на договори, лиценци, трансфер на know-how и технологии, Патентни спорови поврзани со машинството,Обработка на податоци, Информатика, Автоматика и Електроника. Јазици: Македонски, Англиски, Германски, Руски, Српски, Бугарски и Хрватски.
Лилјана Филипова, Дипл. Ел. Инж.,
Европски Патентен Застапник и национален Застапник за индустриска сопственост, Соосновач и член на управното тело на БЕРИН доо. Дипломиран Електро инжинер на Елктротехничкиот факултет во Скопје. Искусттво: 28 години искуство во засапување пред административните органи и во судски постапки. Области на стручност: Специјализирана пракса на Индустриски дизајн и Трговски мрки, Патенти од областа на електричните постројки и автоматизација, физика и меѓународна заштита. Специјални обуки: Женева -Швајцарија Јазици: Македонски (М), Англиски, Француски, Германски, Бугарски, Српски и Хрватски.

Vanco Damjanski, Dipl. Eng., Executive Director. Diploma in electrical engineering at University of Skopje. Experience: 8 years. Practice Areas: Electrical Engineering, Industrial Design & Patent Matters relating to Industrial Engineering, web-design and computers. Experience training in Lutzern Switzerland, Sofia BG and Berlin Germany. Languages: Macedonian, English, Serbian, Croatian and Bulgarian.

Iva Bernhardt, MB & E, Dipl. Ing.Member of the board, Consultant and Patent and Trademark Attorney. She is a representative in Berlin, Germany. Master of business and engineering at the Steinbeis University in Berlin, Germany. Diploma in Environmental Engineering at the University in Skopje. Experience: 10 years in the field of Industrial Property. Training in Berlin, Germany Practice Areas: Patents (technology, pharmacy and chemistry) and Industrial Design. Languages: Macedonian, English, German, French, Spanish, Serbian, Croatian, Bulgarian and Russian.
Prof. Dr. Vladimir Dukovski, Ph. D., MSc., Grad. Eng. Member of the board and Consultant. Doctoral degree at University in Zagreb, Croatia. He graduated in Lvov, Ukraine. Full Professor of Automatics at the Faculty of Mechanical Engineering in Skopje. Visiting professor in Bradford, England and Arizona, USA. Experience: 35 years. Practice Areas: Machine tools and Robotics. Languages: Macedonian, Russian, Ukrainian, English, Serbian, Croatian and Bulgarian.
Bogoljub Ilievski, Dipl.Eng. Patent & Trademark Attorney. Deputy Director. Diploma in industrial engineering at the University of Skopje. Experience: 8 years. Practice Areas: Industrial Design & Patent Matters Relating to Industrial Engineering. Experience training in Kuala Lumpur, Malaysia and Stockholm, Sweden. Languages: Macedonian, English, German, Serbian, Croatian and Bulgarian.
Irena Petkoska, Dipl. Pharm., Patent and trademark attorney. Diploma at Pharmaceutical Faculty at Universety of Skopje. Experience: 7 years Practice Areas: Drug Safety & Patents (pharmacy and chemistry), Patent Annuity Monitoring System. Experience at various projects as a member of scientific and research union at the Faculty of Pharmaceutics. Languages: Macedonian, English, German, Serbian, Croatian and Bulgarian.
Ana Shishovska, MBE, MA, Dipl.Ecc., Head of Marketing Office. She is a representative in Berlin. Master of Business and Engineering at the Steinbeis University in Berlin, Germany. Master of Marketing Management at the University of applied sciences FH Eberswalde in Eberswalde, Germany. Diploma in Economics at the University in Skopje. Experience: 2 years of work as an external project consultant for change management at Mercedes- Benz in Sindelfingen, Germany. 2 years in the field of Marketing at various marketing projects. Languages: Macedonian, English, German, French, Serbian, Croatian, Bulgarian.
Ana Marija Pavloska, Trademark and Patent Annutiy Pocedure Accaunting Management. Education: High School degree in economics. Experience: 10 years in the field of Industrial Property. Practice Areas: Patents and Industrial Design. Languages: Macedonian, English, German, Serbian, Bulgarian and Croatian.
Nikola Temelkovski, Attorney at Law, Patent and Trademark Attorney, Representative in Bitola, Macedonia. Diploma in Law at the University of Skopje. Experience: 30 years in Jurisdiction in Civil and Economic Law and Industrial Property. Practice Areas: Specialized in Trademarks, Litigation and Geographical Indications. Languages: Macedonian, French, Serbian, Bulgarian and Croatian.
Marija Ќosevska, Dipl.Eng.Arch Patent & Trademark Attorney. Diploma in architecture at the University of Skopje. Experience: 6 years. Practice Areas: Trademark registrations, Industrial Design and Patent matters from constructions, civil engineering, buildings and construction materials. Languages: Macedonian, English, German, Serbian, Croatian and Bulgarian.
Snezana MarkovskaLL.M, Dipl. Jouristwith passed Macedonian bar exam 2011, Patent and Trademark Attorney.

Diploma in Law at University of Skopje. LL.M-Internationally recognized double degree awarded by the University of Strasbourg (Centre for International Intellectual Property Studies) and the Ss. Cyril and Methodius University (Iustinianus Primus Law Faculty).

Administrative & Litigation procedures adviser. Experience: 7 year as a company jurist. Practice Areas: Court actions in civil and industrial property procedures, licenses, public administration procedures in Macedonia, custom measures, market supervision, arbitrage procedures in domain name disputes. Languages: Macedonian, English (PET), German, Serbian and Croatian.

Tatjana Pobegun, Dipl. Ecc. Accounting department assistant. Education: Faculty of Economy, University “St. Cyril and Methodius” - Skopje , University degree in Business economy, “Kiev Institute for national Economy”, Kiev, Ukraine Faculty of Economy Studies of Business economy. Exrience: As copyright administrator and media planner. Languages: Ukrainian (native), Russian, Macedonian, Serbian, Croatian & English.
Tijana Filipova, B.Sc. Berlin Office Adviser. Since April 2010 studying for a Master's Degree of Aerospace Engineering (M.Sc.) at the Technical University Berlin, Germany. Bachelor of Science (B.Sc.) in Transportation Systems - Aerospace Engineering at the Technical University Berlin, Germany. International Baccalaureate at the Josip Broz Tito Gymnasium in Skopje, Macedonia. Experience: six-month internship at Rolls-Royce Germany Ltd & Co KG (Measurement Technology) in Dahlewitz, Germany. Languages: Macedonian, English, German, Serbian, Croatian.
Ass. Prof. Dr. Iskra Dukovska-Popovska, PhD., M.Sc., Dipl. Ing. Adviser. Doctoral degree in University of Aalborg, Denmark, Master of Science degree at University of Skopje, Diploma in Mechanical Engineering at University in Skopje. Training in Aalborg, Denmark. Experience: 8 years in the field of Patents. Practice Areas: Patents. Languages: Macedonian, English, Danish, Croatian and Serbian.
Vanco Filipov, Dipl.Eng. Adviser. Diploma in mechanical engineering at the University in Skopje. Experience: 20 years in the field of hydraulics, pneumatics, energetic, oil transportation and maintaining. Special Training in Belgrade, Serbia. Practice Areas: Patents. Languages: Macedonian, German, Serbian, Croatian and Bulgarian.
Ivan Ivanov, MSc., Dipl. Ing. Master and diploma at the University of Sofia, Bulgaria. Consultant and Patent and Trademark Attorney. Head of BERIN's Office in Sofia, Bulgaria. Languages: Bulgarian, Russian, English, Macedonian and Serbian .
Aglika Ivanova, Lawyer, MSc., Dipl. Jur. Master and Diploma degree at the University of Sofia, Bulgaria. Consultant and Patent and Trademark Attorney. Representative in BERIN's Office in Sofia, Bulgaria Languages: Bulgarian, Russian, English, German, Macedonian and Serbian.
Frank-Dieter Bernhardt, Dipl. Ecc. Diploma degree at the University of Bonn, Germany. External member of the board and consultant in Berlin, Germany. Specialization in public administration procedure and technology transfer procedure in the relation EU-South East of Europe. Languages: German, Macedonian, English, French, Spanish and Norwegian.