MKENDE中文

Патенти

ПАТЕНТ*е збир од исклучиви права дадени од страна на државата на сопственикот патентот (пронаоѓач или носител) за определен временски период во замена за уредено откривање на определени детали на пронајдокот кој може да биде, уред, постапка, начин или состав кој е нов, кој поседува иновативен придонес и е употреблив односно е индустриски применлив. 

Берин доо нуди услуги од областа на заштитата на патентите во следните сегменти:

 • Пребарување, во патентни бази
 • Составување и уредување на патентни спецификации, за пронајдоци од сите области на техниката(фармација, машинство, хемија, електротехника и др.
 • Регистрација на национални патенти, во сите земји од регионот
 • Меѓународна регистрација на патенти:, Поднесување на PCT пријави
 • Застапување пред EPO:, Водење на постапки за признавање на европски патенти пред ЕПО
 • Валидација на европски патенти, пред сите национални заводи
 • Екстензија на европски патенти, пред придружните членки на ЕПО
 • Стручен превод, на патентни спецификации на и од Македонски, Англиски, Германски, Албански, Српски, Хрватски, Словенечки, Бугарски, Турски, Романски, Грчки, Руски и Француски
 • Уредување на патентни спецификаци во согласност со националните законодавства на државите, и подготовка на одговори на приговори и забелешки во фаза на испитување
 • Ануитети:, Одржување на патенти
 • TCM:, Постапки за издавање на дополнителен сертификат за продолжување на важење на патенти
 • Лиценци:, Изработка и регистрација на лиценцни договори за користење на патентни права
 • Проценки:, Вредносна евалуација на Патенти и пронајдоци
 • Преноси на право,

*Терминот ПАТЕНТ потекнува од Латинскиот збор patere кој значи „да биде отворено“ (да биде ставено на увид на јавноста) и поимот letters patent, што изворно означувало благороднички декрет со кој се дава исклучиви права на определено лице или дејност.