MKENDE中文

Услуги

Трговски марки

TРГОВСКА МАРКА е право од индустриска сопственост кое се однесува на одреден препознатлив знак кој се употребува од страна на лице, организација или правни субјекти за единствено означување на нивните производи и/или услуги пред потрошувачите, како и за разликување на нивните производи од оние на други субјекти. 

[При водење на управни постапки]

 • Пребарување, во меѓународните и домашните бази;
 • Регистрација на трговски марки , во сите земји од регионот;
 • Меѓународна регистрација на трговски марки;
 • Следење на пазарот и официјални публикации;
 • Консултативни услуги , поврзани со заштитата на трговските марки;
 • Приговори, поднесување и одговарање;
 • Провизорни одбивања,-одговарање и поднесување на предлози;
 • Поништувања,
 • Постапки за промена во регистри,-( договори за пренос, промена на назив и адреса);
 • Лиценци:, Изработка и регистрација на лиценцни договори за користење на трговски марки
[При судска заштита и спроведување]
 • Судски спорови;,
 • Медијација:, постапки за разрешување на спорови;
 • Барања за царински мерки;,
 • Инспекциски увид: увид и преземање мерки ;
[Останати услуги]
 • Следење на пазарот и официјални публикации;
 • Консултативни услуги , поврзани со заштитата на трговските марки;
 • Проценки:, Вредносна евалуација на трговски марки

 

*Трговската марка вообичаено се состои од име, збор, израз, графичко лого, симбол, изглед, слика или комбинација од истите. Знакот ® се користи за означување на знаци кои се регистрирани со право на трговска марка, тој е еквивалентен со знакот ТМ кој се користи за територија на Северна Америка.