MKENDE中文

Услуги

Индустриски дизајн

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН е право од индустриска сопственост кое се однесува на специфичен изглед или форма на на тело, слика, цртеж, контура, композиција на бои, текстура или комбинација истите што ги задоволува условите на новост и особеност во однос на оние кои предходно и биле познати на јавноста. Индустрискиот дизајн претставува право кое на производите за кои е наменет им дава определен визуелен, естетски, ергономски, практичен или наменски квалитет кој ги разликува од пстанатите производи кои се присутни на пазарот.

Агенцијата БЕРИН во делот на регистрација и заштита на индустриските дизајни ги нуди следните услуги:

[При водење на управни постапки]

 • Пребарување, во меѓународните и домашните бази;
 • Регистрација на индустриски дизајн , во сите земји од регионот;
 • Меѓународна регистрација на индустриски дизајни;
 • Следење на пазарот и официјални публикации;
 • Консултативни услуги , поврзани со заштитата на индустриски дизајн;
 • Приговори, поднесување и одговарање;
 • Провизорни одбивања,-одговарање и поднесување на предлози;
 • Поништувања,
 • Постапки за промена во регистри,-( договори за пренос, промена на назив и адреса);
 • Лиценци:, Изработка и регистрација на лиценцни договори за користење на трговски марки
[При судска заштита и спроведување]
 • Судски спорови;,
 • Медијација:, постапки за разрешување на спорови;
 • Барања за царински мерки;,
 • Инспекциски увид: увид и преземање мерки ;
[Останати услуги]
 • Следење на пазарот и официјални публикации;
 • Консултативни услуги , поврзани со заштитата на трговските марки;
 • Проценки:, Вредносна евалуација на трговски марки